В единстве – наша сила!

«Белорусы были и всегда будут единым народом».

А. Г. Лукашенко

2021 год объявлен в Беларуси Годом народного единства. Сплоченности, солидарности и взаимопонимания белорусов, объединенных историей, традициями, культурой и общим духом уважения и равенства. Чтобы всегда оставаться нацией и быть частью единства с другими.

Предлагаем вашему вниманию виртуальную книжную выставку, на которой представлены издания, посвященные различным аспектам единства белорусского народа.


Беларусь партизанская. Иллюстрированная энциклопедия партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны = Guerrilla Belarus. Illustated Encyclopedia of pattisan movement Belarus during the Great Patriotic War. - Минск: Беларуская Энцыклапедыя, 2019. - 348, [4] с. - (Беларусь помнит : во имя жизни и мира)

Книга наглядно показывает героику партизанской борьбы, а также партизанские будни, жизнь и быт партизан. Авторские тексты, иллюстрации, архивные документы, музейные экспонаты и экспозиции, памятники и мемориалы раскрывают историю развития партизанского движения в Беларуси и одновременно показывают, как жили простые люди в этот сложный период, как действовали партизанские лагеря, госпитали, школы, мастерские, как жили и сражались целые партизанские зоны. Издание представляет особый интерес для историков, научных и музейных работников, исследователей, преподавателей высших и средних учебных заведений, а также для всех, кто интересуется национальным историческим наследием Беларуси.


Беларусь праз стагоддзі ў будучыню = Беларусь через столетия в будущее = Belarus through the ages to the future. - Мінск: Беларусь, 2018. - 296, [1] с.

Распавядаецца аб вытоках дзяржаўнасці Беларусі, аб тым складаным гістарычным шляху на перакрыжаваннях Еўропы ў віхурах войн і рэвалюцый, які прайшла наша краіна і стала дзяржавай для народа, аб яе значных дасягненнях за гады незалежнасці. Выданне багата ілюстравана.


Беларусь шматнацыянальная - Мінск: Рыфтур, 2011. - 104 с.

У Беларусі жывуць прадстаўнікі звыш 140 нацыянальнасцей. Гісторыя існавання адных налічвае шмат стагоддзяў, другія прыехалі ў краіну ў мінулым стагоддзі, трэція ў апошнія гады. Наш народ шматнацыянальны, але ўсе мы маем агульную гісторыю, агульную краіну. Таму, незалежна ад таго, хто кожны з нас па нацыянальнасці, усе мы – грамадзяне Рэспублікі Беларусь, усе мы – адзіны беларускі народ.


Беларусь. Этнічныя супольнасці / А.В. Гурко і інш.- Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі, 2017.- 164 с.:іл.- (Беларусь сучасная).

Кніга, напісаная беларускімі этнолагамі, прадстаўляе найбольш пашыраныя ў Беларусі этнічныя групы: беларусаў, рускіх, палякаў, украінцаў, яўрэяў, татар, цыганоў, немцаў, латышоў, літоўцаў, якія жылі тут стагоддзямі. У ёй вызначаны асаблівасці іх матэрыяльнай, сацыяльнай і духоўнай культуры, прааналізаваны сучасны стан нацыянальна-культурнага развіцця. У выданні дадзена інфармацыя і пра этнічныя групы, якія стваралі свае дыяспары ў Беларусі ў XX ст.: азербайджанцаў, армян, грузін, казахаў і інш. Кніга багата ілюстравана гістарычнымі і сучаснымі здымкамі.


Варфаламеева, Т. Б.  Сямейныя абрады і звычаі / Т. Б. Варфаламеева. – Мінск: Вышэйшая школа, 2017. – 719 с. : каляр. іл. + 1 электрон. апт. дыск (CD).

Кожны з нас родам з сям’і. І ўсе мы разам адна вялікая сям’я, адзін народ – беларусы. Гісторыя кожнай сям’і складае агульную гісторыю нашай краіны. 

Прапануемае навукова-папулярнае выданне з серыі “Духоўная спадчына беларусаў” прысвечана сучаснаму стану трыяды абрадаў жыццёвага цыкла – радзінам, вяселлю, пахаванню. Значнасць гэтых вех у далёкай старажытнасці спрыяла іх дэталёваму абрадаваму афармленню. Даецца дэталёвае ўяўленне аб разнастайнасці кожнага абраду ва ўсіх гісторыка-этнаграфічных рэгіёнах Беларусі, пры гэтым раскрываецца генетычная еднасць сямейна-абрадавых традыцый беларусаў.

Выданне ілюстравана фатаграфічнымі і нотнымі матэрыяламі. Электронны дадатак змяшчае вясельныя песні, запісаныя ад лепшых аўтэнтычных знаўцаў песенных традыцый.

Выданне разлічана на шырокае кола чытачоў, зацікаўленых беларускім традыцыйным мастацтвам.


Верещагина, А. В. Христианские праздники, обряды и таинства в Беларуси в прошлом и настоящем / А. В. Верещагина. – Минск: Беларуская навука, 2018. – 351 с. : ил. – (Мир глазами этнолога).

Сегодня в белорусском обществе, как и в прошлые столетия, основная передача христианских традиций у большей части верующего населения происходит во время праздничных богослужений в храмах, а также во время выполнения обрядов, которые сопровождают жизнь верующего человека, – крещения, венчания и отпевания. В работе показано то, что объединяет все христианские конфессии нашей страны, – обряды, праздники и таинства, которые, отличаясь в канонической трактовке каждой конфессии, за тысячелетний период существования на белорусской земле стали частью ее истории и культуры, приобрели особенности, связанные с белорусской традицией.


Гордость Беларуси. Молодые, талантливые, одарённые. — Минск: Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2015. — 288 с.: ил. 

Книга посвящена молодёжи Беларуси — лауреатам и стипендиатам специальных фондов Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи.


Гордость земли белорусской / составитель С. В. Пешкин. — Минск: Беларусь, 2015. — 62 с.: ил. 

Представлены биографии соотечественников, оставивших яркий след в истории человечества.


99 знаменитых мест Беларуси. - Минск: Адукацыя і выхаванне, 2019. - 231 с.

Эта великолепно иллюстрированная книга знакомит читателя с 99 знаменитыми историко-культурными, природными и ландшафтными объектами. Почему их 99? Во-первых, 99 — это открытое сакральное число, а во-вторых, каждый читатель вправе найти собственный сотый вариант.

Таким местом может стать ваша малая родина или увиденный в странствиях небольшой городок, деревенская церквушка или костёл. Или уютно примостившийся на узкой улочке старинный дом, чудом уцелевший среди лихолетья войн…

Главная же задача книги — вдохновить и юных, и взрослых читателей путешествовать по Беларуси, пробудить чувство гордости за свою малую родину, желание побывать в ее известных и малоизвестных уголках, напитаться красотой и прикоснуться к культурным истокам души белоруса.

А современная технология дополненной реальности, включенная в книгу в виде видеороликов, откроет новые ракурсы восприятия достопримечательностей (например,  с высоты птичьего полета), познакомит с их яркими особенностями. 


Мы — беларусы / укладальнік Т. М. Бондар. — Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2003 — 232 с. 

Кніга — своеасаблівы партрэт беларускага грамадства ў межах апошняга стагоддзя, карані якога праглядваюцца ў далѐкім мінулым. У кнігу ўвайшлі матэрыялы, што дасылаліся для публікаціі ў беларускам друку і спецыяльна рыхтаваліся для гэтага выдання, і ў кожным з іх выказваецца любоў да Айчыны, гордасць за свой старажытны род і тыя здзяйсненні, якімі ўслаўлялі беларусы зямлю сваю на працягу ўсѐй гісторыі.

У кнізе ёсць матэрыял і пра нашага земляка — вядомага гісторыка Міколу Ермаловіча.


Мы – беларусы. Кн.2. На спартыўных арэнах свету/ уклад. Т.Бондар. П.Рабухін. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2005. – 160 с.: іл.

“На спартыўных арэнах свету” – другая кніга шматтомніка “Мы – беларусы”, якая распавядае аб гісторыі спорту і алімпійскага руху ў Рэспубліцы Беларусь, аб самых знакамітых спартсменах і трэнерах краіны. Яна дае магчымасць яшчэ раз перажыць шчаслівыя імгненні вялікіх спартыўных перамог, узгадаць слынныя імёны герояў беларускага спорту.


Народная культура Беларусі: энцыклапедычны даведнік/ пад рэд. В.С. Цітова. – Мінск: БелЭн, 2002. – 432 с.: іл.

Энцыклапедычны даведнік змяшчае каля 700 артыкулаў, якія асвятляюць пытанні матэрыяльнай і духоўнай культуры беларускага народа. У кнізе прапануецца асноўная даследчая інфармацыя па гісторыі і тэорыі беларускай народнай культуры, фальклорна-абрадавых традыцыях і святах, міфалогіі, народным мастацтве і інш. Выданне багата ілюстравана каляровымі і чорна-белымі здымкамі, малюнкамі і чарцяжамі.


Нацыянальная бібліятэка Беларусі: фотаальбом / укладальнікі : Л. Г. Кірухіна, К. Д. Варанько, Т. Я. Мамедава; пераклад на англ. мову А. У. Руран, А. А. Сіваковай. — Мінск : Беларусь, 2009. — 298 с. 

Национальная библиотека Беларуси является объектом культурного наследия белорусов, собирает, хранит и предоставляет в пользование универсальный фонд документов, книг, печатных и электронных изданий, отражающих накопленные знания человечества и имеющих, в первую очередь, отношение к Беларуси.


Олимпийская страна Беларусь / под ред. Б.Б. Пятченко, Д.В. Литус. – Минск, 2004. – 291 с.: ил.

Спорт – наиболее прямой, честный, открытый доступ всех государств друг к другу. В книге представлены достижения белорусских спортсменов на олимпийских играх; содержатся сведения о чемпионах и призерах игр Республики Беларусь.


Республика Беларусь — 25 лет созидания и свершений: [в 7 т.] / редакционный совет: В. П. Андрейченко [и др.] - Минск : Беларуская навука, 2020.

Авторам удалось объединить историю республики в семи красочно иллюстрированных томах. Каждый том отражает важнейшие результаты укрепления национальной государственности: институты власти и управления, права и свободы граждан, экономическая модель, развитие промышленности, здравоохранения и образования, физической культуры и спорта, архитектуры и градостроительства, языка и литературы, искусства.


Сімвалы Беларусі  = Символы Беларуси = Sembols of Belarus - Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2020. - 218, [5] с.

Унікальнае, багата ілюстраванае прэзентацыйнае выданне падрыхтавана сумесна з Музеем сучаснай беларускай дзяржаўнасці і прысвячаецца самым значным сімвалам суверэннай Рэспублікі Беларусь, прадстаўленым больш чым 100 аб’ектамі і з’явамі, дзякуючы якім нашу краіну ведаюць і цэняць у свеце. Адрасавана ўсім, хто цікавіцца гісторыяй і сучаснасцю беларускай дзяржавы, гасцям і жыхарам нашай краіны.


Шиманский, М. Н. Моя вера — моя Беларусь: сборник очерков / М. Н. Шиманский. — Минск : Беларусь, 2010 — 270 с. 

В своей  книге известный журналист Михаил Шиманский размышляет о самом дорогом и святом : что значит для нас Беларусь, кто мы на своей родной земле. Как приумножается богатство Отчизны своим трудом, за что любим ее, как бережем наше богатое духовное наследие, нашу чудесную природу. Беларусь — это ее героическое и трагическое прошлое, уникальные человеческие судьбы, преемственность славных традиций, сознательное нынешнее время. Все это и многое другое создает благородный и привлекательный образ нашей Родины, рождает веру в нее, верность ей...

Выставку подготовила О. Жибурт,
библиограф 1 категории отдела обслуживания и информации
ГУ “Дзержинская районная централизованная библиотечная система”
Анонсы

Декабрь
«Поэт гармонии и красоты»: поэтический салон по творчеству Федора Тютчева
Начало в 14:00

Декабрь
«Путешествие в зимнюю сказку»: кладовая развлечений в студии развивающего чтения «Я читаю! Я расту!»
Начало в 11:00

Декабрь
«Новогодние подарки»: кладезь идей в клубе нескучных идей «Делай, как Я!»
Начало в 15:00
Последние новости

Декабрь
12:45

Декабрь
10:50

Декабрь
12:20