Зямлі роднай краса і прывабнасць.

Па зямлі беларускай іду,
Дзе таполі імкнуцца ў нябёсы, 
Дзе ракіты глядзяцца ў ваду, 
І з рамонкамі шэпчуцца плёсы.

Рэгіна Рэўтовіч

 

I. Гісторыя і сучаснасць

Краіна Беларусь: ілюстраваная гісторыя/ пад рэд. З.Санько. – Мінск: Альпийские инвестиции, 2013. – 319 с.: іл.
Книга“Краiна Беларусь» насчитывает 2 тысячи иллюстраций. Причем выборка производилась более, чем из 10 тысяч. Это иллюстрированная  история. Хронологические рамки – рассказ начинается с доисторических времен, когда на месте Минска и большей части современной Беларуси еще гуляли морские волны – кусочек суши был лишь в районе сегодняшнего Гродно. Далее повествование ведется о первых жителях белорусской земли и эпохе металлов; о дохристианской вере древних людей; о славянах: кривичах, дроговичах и родимичах, и лишь начиная с 10-го раздела речь идет о древних белорусских княжествах.Всего  тематических разделов – 71.

Гісторыя Беларусі. У 6 т. Т.1. Старажытная Беларусь: ад першапачатковага засялення да сярэдзіны XIII ст./ пад рэд. М. Чарняўскага, Г. Штыхава. – Мінск: Экаперспектыва, 2000. – 351 с.: іл.
У першым томе разглядаецца мінулае нашай Бацькаўшчыны ў першабытны і раннесярэдявечны перыяды – ад першапачатковага засялення да фарміравання і развіцця першых дзяржаўных утварэнняў. Асаблівасць кнігі – яна напісана ў асноўным на падставе асэнсавання шматлікіх археалагічных матэрыялаў, здабытых пры раскопках.
Разлічана на навукоўцаў, студэнтаў, настаўнікаў, вучняў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.

Мальдзіс, А. Даўняя Беларусь з настальгіяй аб мінулым/ Адам Мальдзіс, Армэн Сардараў. – Мінск: Літаратура і мастацтва, 2010. – 166 с.: іл.
Кніга спалучае ў сабе разам навуковы і мастацкі падыходы да нашага мінулага. У сённяшняй Беларусі яшчэ захаваліся матэрыяльныя прыкметы, сляды былых часоў. Знакі мінулага, якое трэба вывучаць і ведаць, захапляюць нас духам старажытнасці. Аб усім гэтым на старонках кнігі паведамляюць фотаздымкі і тэксты Армэна Сардарава, словы Адама Мальдзіса.

Марціновіч, А. Хто мы, адкуль мы…: гіст. эсэ, нарысы. У 3   кн. Кн.1. / Алесь Марціновіч. – Мінск: Беларусь, 2008. – 431 с.
Гэтая кніга – першая з трох, што ідуць пад адной назвай “Хто мы, адкуль мы…”. У храналагічным парадку аўтар расказвае пра знакамітых людзей Беларусі, якія на працягу стагоддзяў стваралі славу і гонар яе. Адрасуецца ўсім, хто не неабыякавы да нацыянальнай гісторыі.

Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. Т.4. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013.— 664 с. : іл. 
Уяўляе сабой сучасны ўніверсальны даведнік па тэарэтычных аспектах гісторыі культуры, культуралогіі, эстэтыкі, літаратура- і мовазнаўства, мастацтвазнаўства, па канкрэтных пытаннях развіцця літаратуры, кнігадрукавання, перыядычнага друку, выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, архітэктуры, музыкі, тэатра, кіно, цырка, эстрады, тэле- і радыёмастацтва, а таксама антрапалогіі, этналогіі, археалогіі. У выданні разглядаюцца прафесійная культура і розныя віды народнай творчасці беларусаў на ўсіх этапах іх гісторыі. Мэта выдання — адлюстраваць усё багацце і разнастайнасць культуры беларусаў, яе нацыянальную спецыфіку і ўклад у сусветную скарбніцу культуры.

История Беларуси: словарь-справочник/ под ред. С.Ф.  Дубенецкого. – Минск: Экономпресс, 2000. – 320 с.
В книге раскрываются многовековой исторический путь белорусского народа, актуальные вопросы становления и развития его национальной культуры и государственности, особенности социально-экономической, общественно- политической и духовной жизни общества. Содержатся краткие биографические сведения о наиболее известных личностях в белорусской истории, словарь терминов и понятий, хронология важнейших событий и дат. Предназначена для широкого круга читателей.

Белорусский путь/ под ред. О.В. Пролесковского, Л.Е. Криштаповича. – Минск: Мастацкая літаратура, 2012. – 559 с.
В книге раскрываются важнейшие особенности внутриполитического и международного развития Беларуси в постсоветский период. Анализируется диалектика провозглашения независимости, выясняется характер и  динамика развития промышленности и сельского хозяйства.
Издание рассчитано на научных работников, преподавателей, студентов, управленцев.

Иллюстрированная хронология истории Беларуси: с древности и до наших дней/ Белорусская энциклопедия. – Минск: БелЭн, 1998. – 424 с.: ил.
В хронологической последовательности изложены найважнейшие факты и события истории Беларуси. Помещены цветные и черно-белые иллюстрации, фотоснимки, рисунки, произведения изобразительного искусства, портреты исторических деятелей. Издание рассчитано на учеников и студентов, а также на всех, кто интересуется прошлым нашей Родины.

Кірычэнка, В.І. Мінск. Гісторыя пасляваеннага аднаўлення. 1944- 1952 гг.= Минск. История послевоенного восстановления. 1944- 1952 гг./ Віталь Ктрычэнка. – Мн.: Беларусь, 2004. – 283 с.: іл.
У гэтай кнізе аўтар паспрабаваў на падставе архіўных дакументаў і перыядычнага друку 1940–1950-ых гг. прасачыць храналогію аднаўлення Мінска пасля вайны. Унікальныя фотаздымкі, большасць з якіх раней не публікавалася, дапамогуць адрадзіць у памяці старэйшага пакалення мінчан старонкі пасляваеннага жыцця роднага горада, а моладзі і гасцям Мінска – лепш спазнаць яго гісторыю.

Минск. Сердце Беларуси = Мінск. Сэрца Беларусі = Minsk. The heart of Belarus : фотоальбом / автор текста С.Н. Мащенко. — Минск : Беларусь, 2013. — 360 с. : ил. 
В фотоальбоме освещается история города Минска, его политическая и культурная жизнь, духовное возрождение, спорт, развитие архитектурного обличия города.. Текст на русском, белорусском и английском языках.

 

 II. Архітэктурныя каштоўнасці Беларусі

Лукашевич, А.М. Памятники и памятные места 1812 года в Беларуси/ А.М. Лукашевич. – Минск: Харвест, 2012. – 288 с.: ил. 
В монографии рассматриваются малоисследованные в историографии вопросы увековечения событий войны 1812 г. на белорусских землях. Особое внимание уделяется вопросам реконструкции и восстановления военных памятников в Республике Беларусь. В книге подробно отражена история создания надгробных и культовых памятников на могилах генералов и офицеров – участников войны. Отдельное внимание уделяется императорским местам 1812 г. Книга адресована историкам, краеведам и всем, кто интересуется отечественной и военной историей.

Кисель, В.П. Памятники истории и культуры Республики Беларусь: пособие/ В.П. Кисель. – Минск: Літаратура і Мастацтва, 2011. – 296 с.: ил.
В пособии, подготовленном в соответствии с требованиями образовательного стандарта среднего специального образования по специальности «Туризм и гостеприимство». Освещены важнейшие исторические и культурные объекты Беларуси от первобытнообщинного строя до новейшего времени: памятники археологии, архитектуры, градостроительства, истории и культуры.

Шышыгіна-Патоцкая, К.Я. Нясвіж і Радзівілы/ К.Я. Шышыгіна-Патоцкага. – Мінск: Беларусь, 2002. – 240 с.
Былое старажытнае паселішча на беразе ракі Ушы ў пачатку XVI стагоддзя стала галоўнай рэзідэнцыяй слыннай сям’і, цэнтрам культуры Вялікага княства Літоўскага, Рускага, Жамойцкага, другім горадам у дзяржаве пасля Вільні. Гісторыі горада Нясвіжа і легендарнага роду Радзівілаў цесна з’яднаны паміж сабою. Аб гэтым кніга.

Локотко, А.И. Архитектура Беларуси в европейском и мировом контексте/ А.И. Локотко. – Минск: Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2012. – 432 с.: ил.
В книге автор рассматривает историческое развитие архитектуры Беларуси в европейском и мировом контексте. Последовательно анализируются стили от романтизма и готики до виртуальных направлений архитектуры XX – начала XXI веков. Издание богато иллюстрировано.

Чантурия, В.А. Памятники и памятные места Беларуси/ В.А. Чантурия, Ю.В. Чантурия. – Смоленск: Русич, 2007. – 416 с.: ил.
Издание посвящено выдающимся памятникам архитектуры и истории Беларуси, знакомит читателя с достопримечательностями древних городов – Минска, Гродно, Витебска, Полоцка, Гомеля, Бреста  и других. Книга богато иллюстрирована и адресована всем, кто интересуется замечательной культурой белорусской земли.

Мирский замок = Мірскі замак = Mir Castle/ сост. О.В. Новицкая. – Минск: Беларусь, 2012. – 231 с.: ил.
Мирский замок – уникальный памятник белорусской архитектуры XVI– XX вв. С 1569 г. принадлежал Радзивиллам, а затем Святополк-Мирским. Архитектурный комплекс стал первым памятником белорусской национальной культуры, включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кулагін, А. Праваслаўныя храмы Беларусі: энцыклапедычны даведнік/ А.М. Кулагін. – Мінск: БелЭн, 2007. – 656 с.: іл.
Энцыклапедычны даведнік прысвечаны царкоўнаму дойлідству з часоў старажытнасці да нашых дзён. У ім змешчана інфармацыя пра вядомыя помнікі – цэрквы, манастыры, капліцы, якія ўвайшлі ў скарбніцу сусветнай архітэктуры, малавядомыя помнікі і тыя, якія не дайшлі да нас па розных прычынах.

Кулагін, А.М. Каталіцкія храмы на Беларусі: энцыклапедычны даведнік/ А.М. Кулагін. – Мінск: БелЭн, 2000. – 216 с.: іл.
Энцыклапедычны даведнік прысвечаны касцельнаму дойлідству з часоў старажытнасці да нашых дзён. У ім змешчана інфармацыя пра вядомыя помнікі – касцёлы, кляштары, якія ўвайшлі ў скарбніцу сусветнай архітэктуры, малавядомыя помнікі і тыя, якія не дайшлі да нас па розных прычынах.

Ткачев, М.А. Замки Беларуси/ М.А. Ткачев. – 3-е изд. – Минск: Беларусь, 2007. – 200 с.: ил.
В этой книге, созданной на основе богатого фактического материала, рассказано о памятниках оборонного зодчества, которые расположены на территории Беларуси, об истории их возникновения, а также о важных исторических событиях, связанных с ними.

Федорук, А.Т. Старинные усадьбы Беларуси. Кореличский район/ А.Т. Федорук. – Минск: Беларусь, 2013. – 174 с.: ил. – (Старинные усадьбы Беларуси).
Рассматриваются история землевладений и формирования старинных усадеб, особенности их планировочного решения, характеристика архитектурных сооружений, усадебных парков и т.д. Описано современное состояние усадеб, важность их сохранения и нового функционального использования. Особое внимание уделено истории и оборонительным качествам Мирского замка. Содержится богатый иллюстративный материал.

III. Беларусь маляўнічая

Губін, В.М. Свет прыроды: беларускія эцюды/ В.М. Губін, А.А. Макарэвіч. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2007. – 79 с.: іл.
У пазнавальных нарысах апавядаецца пра цудоўныя куткі беларускай прыроды, яе непаўторныя ландшафты, рэкі, азёры, запаведныя мясціны. Прыводзяцца назіранні за незвычайнымі з’явамі прыроды, уражанні вандроўнікаў і дыпламатаў. Разглядаюцца пытанні ўзаемаадносін чалавека і прыроды, характарызуюцца рукатворныя ландшафты.

Сабина, П. Беларусь живописная: путеводитель/ Петро Сабина. – Минск: Беларусь, 2006. – 203 с.: ил. 
Книга познакомит жителей и гостей республики с ее достопримечательностями, архитектурными памятниками, музеями. Читатель побывает во многих древних городах Беларуси, узнает об их истории и современности, почерпнет много интересного о местах, где можно отдохнуть в летнее время и зимнее время. Соприкоснется с животным и растительным миром уникальных мест нашей родины.

Беларусь = Belarus : фотаальбом / аўтар тэксту і ўклад. С.В. Тарасаў. — Мінск : Беларусь, 2012. — 516 с. : іл. 
В книге освещаются важнейшие стороны жизни Республики Беларусь. Даются краткие сведения по истории, литературе, музыке, кино, архитектуре, о памятниках природы и т.д. 
Даже краткий расшсказ о республике дает представление о ее неповторимой красоте, о ее трудолюбивом и мужественном народе, вселяет уверенность в перспективах Республики Беларусь. 
Текст на белорусском, русском и английском языках.

Зямля Берасцейская: альбом/ уклад. Г.С. Тамашэвіч. – Мінск: Беларусь, 1999. 
Берасцейшчына – цэнтр Беларускага Палесся. Яе гісторыя адметная і слаўная людзьмі, падзеямі і справамі. Альбом змяшчае шмат ілюстрацый,на якіх адлюстраваны выдатныя мясціны горада. Тэкст на беларускай, рускай, англійскай мовах.

Беларусь мая, песня мая…/ уклад. А. Бадак. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2003. –119 с.: іл.

Кніга змяшчае вершы беларускіх пісьменнікаў, у якіх апяваецца хараство і прыгажосць роднай Беларусі.

Кляшчук, А. Пад небам Беларусі: фотаальбом/ Анатоль Кляшчук. – Мінск: Беларусь, 2003.

Назва “Пад небам Беларусі” перайшла ад серыі выставак, за стварэнне якіх А.Кляшчук быў узнагароджаны спецыяльнай прэміяй “За духоўнае адраджэнне”.  У фотаальбоме аўтар падкрэслівае графіку ландшафтнай разнастайнасці нашай краіны,займаецца пошукам некранутых і незнаёмых куточкаў Беларусі. Большасць здымкаў зроблена на беларускай поўначы. Тэкст на беларускай і англійскай мовах.

Семаков, В.В. Беловежская пуща. — Минск : Беларусь, 2011. — 288 с. : ил. 
Беловежская пуща — уникальный лес, один из немногих оставшихся на Земле практически в нетронутом состоянии. В том, что пуща сохранила свой первобытный облик, неповторимую красоту и величие, — заслуга изучающих и населяющих ее людей.
Здесь происходили события, судьбоносные для отдельной страны и изменившие политическую карту мира. В книге рассказано о сложных перипетиях в истории Беловежской пущи. Она является продолжением уникальной монографии Г. П. Карцова «Беловежская пуща», увидевшей свет в 1903 году. Читатель проникнется чувством красоты древнейшего леса, познакомится с его богатым прошлым, узнает о его фауне и флоре и не останется равнодушным к этому природному и историческому достоянию нашей страны.

IV. Беларусь спартыўная

Энциклопедия белорусского хоккея/ сост. И.М. Мартыновский и др. – Минск: Беларус. Энцыкл. Імя П.Броўкі, 2013. – 776 с.: ил.
Издание посвящено 20-летию развития хоккея суверенной Республики Беларусь и чемпионату мира по хоккею с шайбой в 2014 году. Энциклопедия содержит биографические статьи об известных, титулованных  мастерах, тренерах и специалистах белорусского хоккея, обзорные статьи, статьи о белорусских хоккейных клубах, ледовых аренах, таблицы и статистические данные турниров с участием команд национальной сборной Беларуси.

Мяснікоў, А.Ф. Сто асоб беларускага спорту: нарысы/ Анатоль Мяснікоў. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2009. – 424 с.
“Сто асоб беларускага спорту” А. Мяснікова – незвычайнае выданне. З яго старонак у невялікіх нарысах паўстае багатае на падзеі і напружаныя моманты жыццё неардынарных асоб, якія і ў недалёкім мінулым, і сёння славяць нашу незалежную Беларусь на высокай і адказнай арэне – спартыўнай. Кніга адрасавана ўсім, хто цікавіцца гісторыяй сваёй Бацькаўшчыны, шануе імёны яе слынных алімпійцаў.

Мы – беларусы. Кн.2. На спартыўных арэнах свету/ уклад. Т.Бондар. П.Рабухін. – Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2005. – 160 с.: іл
“На спартыўных арэнах свету” – другая кніга шматтомніка “Мы – беларусы”, якая распавядае аб гісторыі спорту і алімпійскага руху ў Рэспубліцы Беларусь, аб самых знакамітых спартсменах і трэнерах краіны. Яна дае магчымасць яшчэ раз перажыць шчаслівыя імгненні вялікіх спартыўных перамог, узгадаць слынныя імёны герояў беларускага спорту.

Олимпийская страна Беларусь/ под ред. Б.Б. Пятченко, Д.В. Литус. – Минск, 2004. – 291 с.: ил.

Спорт – наиболее прямой, честный, открытый доступ всех государств друг к другу. В книге представлены достижения белорусских спортсменов на олимпийских играх; содержатся сведения о чемпионах и призерах игр Республики Беларусь.

Спортивная энциклопедия Беларуси. – Минск: БелЭн, 2005. – 504 с.: ил.
Иллюстрированная энциклопедия содержит около 2,5 тыс. статей, охватывающих все основные аспекты спортивной жизни Беларуси; материалы обо всех Олимпийских играх современности, об участии в них спортсменов Беларуси; сведения о многих видах спорта, их развития и о достижениях в них  наших спортсменов. Около половины объема книги посвящено спортивным биографиям выдающихся спортсменов, тренеров Беларуси, специалистов в области спорта.

V. Беларусь самабытная

  

Ліцьвінка, В.Д. Святы і абрады беларусаў/ В.Д. Ліцьвінка. – 3-яе выд.– Мінск: Беларусь, 2001. – 190 с.: іл.
У дапаможніку падаюцца чатырнаццаць свят і абрадаў беларусаў, многія з якіх – упершыню. Найбольш разгорнута прадстаўлены асноўныя з іх: Вялікдзень, Купалле, Каляды. Даюцца метадычныя рэкамендацыі іх святкавання, рэкамендуецца адпаведная літаратура.

Белорусская кухня/ Л.Д. Маркова, И.П. Корзун и др. – 3-е изд., перераб. – Минск: Ураджай, 1993. – 222 с.: ил.
В книге рассказывается об истории белорусской кухни, традициях застолья, особенностях приготовления старинных национальных блюд. В широком ассортименте представлена современная кухня, даны советы по приготовлению различных блюд в домашних условиях. Описаны способы заготовки продуктов впрок.

Энциклопедия белорусской кухни. – Минск: Беларус. Энцыкл.  імя П. Броўкі. – 2008. – 720 с.: ил.
Энциклопедия посвящена традиционной белорусской кухне. На значительном историческом и культурологическом материале показана история питания на территории Беларуси с древнейших времен до современности. Значитетельное место отведено кухне народов, издавна живших бок о бок с белорусами или оказавших значительное влияние на белорусскую кухню.

Маленка, Л.І. Беларускі народны касцюм/ Л.І. Маленка. –    Мінск: Ураджай, 2001. – 160 с.: іл.
Кніга – вынік амаль трыццацігадовай збіральніцкай і даследчыцкай дзейнасці аўтара. У кнігу ўвайшлі экспедыцыйныя матэрыялы, матэрыялы прыватных калекцый і архіваў, работы беларускіх мастакоў, якія дазваляюць прасачыць эвалюцыю беларускага народнага касцюма і змены эстэтычных уяўленняў аб ідэальным абліччы чалавека.

Народная культура Беларусі: энцыклапедычны даведнік/ пад рэд. В.С. Цітова. – Мінск: БелЭн, 2002. – 432 с.: іл.
Энцыклапедычны даведнік змяшчае каля 700 артыкулаў, якія асвятляюць пытанні матэрыяльнай і духоўнай культуры беларускага народа. У кнізе прапануецца асноўная даследчая інфармацыя па гісторыі і тэорыі беларускай народнай культуры, фальклорна-абрадавых традыцыях і святах, міфалогіі, народным мастацтве і інш. Выданне багата ілюстравана каляровымі і чорна-белымі здымкамі, малюнкамі і чарцяжамі.

Бялявіна, В.М. Мужчынскі касцюм на Беларусі/ В.М. Бялявіна, Л.В. Ракава. – Мінск: Беларусь, 2007. – 303 с.: іл.
У кнізе ўпершыню на аснове разнастайных гістарычных крыніц, этнаграфічнай і этналінгвістычнай літаратуры XIX–XX стст. комплексна, ва ўсёй сваёй шматварыянтнасці паказан працэс развіцця мужчынскага касцюма розных сацыяльных слаёў насельніцтва Беларусі з глыбокага мінулага да сучаснасці.

Традиционная культура белорусов во времени и пространстве/ А.В. Титовец и др. – Минск: Белорусская наука, 2013. – 578 с.: ил.
Издание посвящено исследованию традиционной народной культуры белорусов во времени и пространстве. Этническая культура белорусского народа изучается как в трансграничном пространстве, так и в материнском. Книга рассчитана на студентов, преподавателей всей сферы гуманитарных дисциплин, а также читателей, интересующихся традиционной народной культурой, проблемами ее сохранения.

VI. Беларусь турыстычная

Туристическая мозаика Беларуси/ А.И. Лакотко и др. – Минск: Белорусская наука, 2011. – 640 с.: ил.
Рассматриваются 52 локальных района комплексного историко-культурного наследия Беларуси, выделенные впервые в научной практике на основании анализа особенностей природно-ландшафтной среды, системы расселения, коммуникаций, застройки поселений. Помещены карты локальных историко-культурных территорий. Даны предложения и рекомендации по сохранению и использованию объектов историко-культурного наследия малых городов и исторических сел Беларуси.

Решетников, Д.Г. География туризма Республики Беларусь: учебно-методическое пособие/ Д.Г. Решетников. – Минск: Четыре четверти, 2011. – 320 с.
В пособии представлена комплексная экономико-географическая характеристика туристского потенциала Республики Беларусь, раскрыты современные особенности развития и территориальной организации основных видов туризма.

Туристические регионы Беларуси/ под ред. И.И. Пирожкина. – Минск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2008. – 608 с.: ил.
Книга состоит из 9 алфавитных разделов, в которых приводится информация об историко-культурных объектах и центрах туризма, городах, городских поселках, районах, областях, зонах отдыха и т.д. Книга содержит около 1200 иллюстраций.

Я отдыхаю в Беларуси: экотуризм/ сост. Е.Л. Волох. – Минск: Международный центр интеграционной информации, 2008. – 112 с.: ил.

В книге представлены сведения об уникальных заповедных уголках Беларуси, где в последние годы активно развивается один из самых популярных видов отдыха – экологический туризм.
Издание предназначено любителям активного отдыха, а также иностранным туристам.

Августовский канал: туристический путеводитель/ под ред. С.В. Пешин. – Минск: Беларусь, 2006. 
К жемчужинам нашего края можно отнести Августовский канал – памятник гидротехнического зодчества, который соединяет Неман и Вислу. Создается международный водный туристический  маршрут, который проходит по красивым заповедным территориям, связывая Польшу, Беларусь, Литву и Калининградскую область России. Белорусская часть участка Августовского канала (23 км) расположена на северо-западе Гродненского района. На белорусском участке канала сконцентрированы несколько десятков исторических памятников, которые, без сомнения, заинтересуют настоящих ценителей прекрасного.


Туристическая энциклопедия Беларуси/ под ред. И.И. Пирожкина. – Минск: БелЭн, 2007. – 648 с.: ил.
В энциклопедии в алфавитном порядке помещено около 3 тыс. статей, в т.ч. о различных видах туризма, туристских маршрутах, основнх туристских организациях и фирмах, историко-культурных объектах, городах, городских поселках, национальных парках, заповедниках, заказниках. В книге помещено 980 иллюстраций.

Выставу распрацавала:
бібліограф 2 катэгорыі ААіІ
М.Пузырэўская

Анонсы

Июль
Купаловский день в библиотеке
Начало в 11:00

Июль
«Разноцветная планета»: беби-арт площадка
Начало в 11:00

Июль
«Семья – источник вдохновения»: семейный праздник ко Дню семьи, любви и верности
Начало в 17:30
Последние новости

Июль
16:20

Июль
11:25

Июль
10:10