Дзяржынскі антыфашысцкі камітэт

“Смерць фашызму”

Для агульнага кіраўніцтва аб’яднанай падпольнай арганізацыяй раёна быў створаны Дзяржынскі антыфашысцкі камітэт “Смерць фашызму”. Кіраўніком яго выбралі Г.В. Будая (Сцяпан), членамі камітэта – І.А. Жукаўца (Дзядзька Ваня), П.М. Хмялеўскага (Харытон). З мэтай забеспячэння пастаянных кантактаў кіраўніцтва падпольнай арганізацыі з партызанскім атрадам вясной 1942 г.  у склад камітэта быў уведзены Сямён Фаміч Юховіч (Клім). Са стварэннем камітэта дзейнасць падпольных груп раёна набыла мэтанакіраваны і арганізаваны характар. У жніўні – верасні 1941 г. падпольшчыкам удалося ўладкаваць сваіх людзей у раённую ўправу і стварыць там актыўную групу.

Да восені 1942 г. у падполлі налічвалася каля 120 чалавек. Звыш паловы іх былі камуністы і камсамольцы. У сваёй рабоце Дзяржынскі антыфашысцкі камітэт падтрымліваў сувязі толькі  з кіраўнікамі падпольных груп. Сустрэчы адбываліся на спецыяльна падабраных каспіратыўных кватэрах.

Вялікі ўплыў на работу ўсёй Дзяржынскай арганізацыі праз камітэт “Смерць фашызму” аказала Мінскае патрыятычнае падполле. Гэта ў значнай ступені вызначыла характар падпольнай барацьбы ў Дзяржынскім раёне. Цесныя кантакты камітэта з падпольшчыкамі Мінска былі ўстаноўлены восенню 1941г.

Адной з галоўных задач, якую ставіў перад дзяржынскімі падпольшчыкамі камітэт “Смерць фашызму”, была арганізацыя масава-палітычнай работы сярод насельніцтва раёна. 

Падпольшчыкі праводзілі актыўную разведвальную работу. Камітэт “Смерць фашызму” ўмела расставіў членаў падпольнай арганізацыі ў нямецкіх адміністрацыйных органах. У іх працавала каля 20 членаў Дзяржынскага патрыятычнага падполля, якія збіралі звесткі аб колькасці і стане нямецкага гарнізона ў Дзяржынску, аб розных дзеяннях, што намячаліся акупантамі супраць мірнага насельніцтва і партызан.

Зімой 1941 –1942 гг. дзякуючы падпольшчыкам была сарвана кампанія па зборы цёплых рэчаў для гітлераўскай арміі. Летам 1942 г. камітэт “Смерць фашызму”, даведаўшыся пра намер акупантаў стварыць у раёне атрады так званай “самааховы”, выпусціў лістоўкі, у якіх выкрываліся каварныя планы гітлераўцаў па ўцягванні беларусаў у братазабойную вайну.

16 красавіка 1942 г. па заданні камітэта “Смерць фашызму” група падпольшчыкаў і партызан ажыццявіла нападзенне на дзяржынскую турму. У пачатку сакавіка 1942 г. фашысты аб’явілі ў раёне набор моладзі для адпраўкі ў Германію. Камітэт выпусціў лістоўкі і правёў сходы моладзі ў вёсках, на якіх заклікаў не з’яўляцца на зборныя пункты. Такі сход адбыўся і ў в. Баравое на кватэры Э.П. Быстрымовіч. Але гітлераўцы даведаліся пра яго і схапілі членаў падпольнай арганізацыі А.І. Карніцкага, Н.А. Лішняўца, У.І. Шчупліка і іншых. Дзяржынскі падпольны камітэт прыняў рашэнне вызваліць арыштаваных.  Гэту аперацыю ўзначаліў А.Г. Мурашоў. Група зняла нямецкую ахову. Турма была адчынена, але патрыётаў з в. Баравое сярод зняволеных не аказалася: напярэдадні іх вывезлі на допыт у мінскае СД.

1. Аржаева, Л.В. Дзяржынскае партыйна-камсамольскае падполле/ Л.В. Аржаева, А.І. Валахановіч// Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941–1945. – Мінск, 1990. – С.193-194.

2. Дзержинская подпольная организация//  Подвиги их бессмертны. – Минск, 1978. – С. 141–156.

3. Дзяржынскі раён//  Памяць Беларусі. – Мінск, 2005. – С. 512–515.

4. Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Дзяржынскага раёна. – Мн.: БЕЛТА, 2004. – 704 с.: іл.

5. http://minsk-region.gov.by/ru/dzerzhinskij-rajon 

6. http://stankovo.by/valahanovich-a-i-kulagin-a-n-dzerzhinshhina-proshloe-i-nastoyashhee-kojdanava/


28 июня 1941 года немецко-фашистские захватчики оккупировали г.Дзержинск и установили жесткий оккупационный режим.

В августе 1941 года на «Красном штамповщике» возникла первая в городе Дзержинске подпольная группа. Эта группа положила начало организации на Дзержинщине коммунистического подполья — Дзержинской партийно-комсомольской организации.

Инициаторами создания были рабочие этого предприятия: Жуковец Иван Алексеевич, Будай Геннадий Васильевич и Хмелевский Павел Никитич. Они стали сплачивать вокруг себя патриотически настроенных людей. Вскоре в эту группу вошли: Дробленов Петр Константинович, Юхович Семен Фомич, Горленко Михаил Иванович.

Вскоре другие подпольные группы возникли в д. Боровое, Станьково, Кукшевичи, Щатилы и др. населенных пунктах Дзержинского района.Подпольщики «Красного штамповщика» установили связи между группами. Для общего руководства подпольной организацией района был создан Дзержинский подпольный комитет «Смерть фашизму».

Руководителем его был избран Будай Геннадий Васильевич, членами Жуковец Иван Алексеевич и Хмелевский Павел Никитич.

Подпольная группа артели «Красный штамповщик» развернула активную деятельность. На чердаке штамповочного цеха подпольщики устроили тайник для оружия, куда складывали винтовки, патроны, пистолеты, фанаты. Здесь же ремонтировали неисправное оружие и изготовляли взрыватели для мин.

Осенью 1941 года комитет через Владимира Омельянюка устанавливает связь с Минской подпольной группой. На квартире Омельянюка слушали радио, получали антифашистские листовки и газеты, отпечатанные в типографии и распространяли их среди жителей г.Дзержинска и района,

Организация была связана и систематически помогала отрядам им.Сталина, Буденного, Фрунзе, Чкалова. Организация стремилась во все фашистские учреждения заслать своих людей и осуществляла это на практике. Засланные люди были глазами и ушами комитета. Таким образом, комитет знал о всех мероприятиях фашистов, которые они проводили или намечали проводить. На стенде можно увидеть вещи подаренные нашему музею Коробкиным Никифором Архиповичем и копию первой подпольной газеты «Звязда».

1. http://gymndz.com/mузей/основные-разделы-экспозиции/организация-смерть-фашизму


Семен Фомич Юхович родился в деревне Новая Рудица Дзержинского района, был одним из организаторов колхоза в родной деревне, длительное время избирался его председателем. Когда началась Великая Отечественная война, он, как и тысячи советских людей, по зову партии и по велению сердца стал в ряды бойцов подпольного фронта, активно включился в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками.

С созданием комитета «Смерть фашизму» деятельность подпольных групп Дзержинского района приобрела целенаправленный и организованный характер. Комитет большое внимание уделял созданию и укреплению групп, пополнению их рядов новыми бойцами. Подпольщикам удалось устроить своих людей в районную управу и создать там активную группу. Через С.Ф. Юховича комитет установил связь с подпольщиками деревень Боровое, Касиловичи и распространил на них свое влияние. Значительно пополнились ряды всех групп. Осенью 1942 года в Дзер­жинской подпольной организации, по неполным данным, насчитывалось более 120 человек. Половину из них составляли коммунисты и комсомольцы.

Были приняты меры по усилению конспирации. Связь комитет поддерживал только с руководителями групп. Встречи происходили на специально подобранных конспиративных квартирах. В Дзержинске они находились в домах Н. Н. Хмелевского, В. А. Будая, Н. В. Вариводской, А. Ф. Подберезкиной, П. И. Хамичковского, В. М. Чупецкого. Сельские явочные квартиры содержали патриоты Н. И. Жданович, 3. И. Красовская (Большие Новоселки), И. И. Бижака (Бакиново), Э. П. Быстрымович (Боровое), А. С. Казей (Кукшевичи), Е. И. Юхович (Новая Рудица), 3. А. Щекович (Заболотье), С. А. Макась (Тявлово).

Через комитет «Смерть фашизму» большое влияние на работу всей Дзержинской организации оказало минское партийное подполье. Тесные контакты с подпольщиками города Минска, установленные осенью 1941 года, помощь с их стороны в значительной мере определили характер и размах подпольной борьбы в Дзержинске и районе. Фактически до октября 1942 года, когда был создан Дзержинский подпольный райком КГ(б)Б, деятельность Дзержинской подпольной организации проводилась под руководством минского подполья.

1. http://oborona.org/podvigi-voinov/sozdanie-komiteta-smert-fashizmu.html 

2. http://militera.lib.ru/db/naumov_mi01/text.html


Комитет «Смерть фашизму» постоянно поддерживал тесную связь с отрядом имени И. В. Сталина, систематически отправлял в отряд людей, оружие, боеприпасы, продовольствие, медикаменты, одежду. Подполье имело тесные контакты также с другими партизанскими отрядами, действовавшими в районе: имени С. М. Буденного, имени М. В. Фрунзе, имени В. П. Чкалова, «Боевым», спецгруппами, заброшенными из советского тыла. Комитет направил в отряд имени С. М. Буденного комиссаром подпольщика П. А. Ковалева. Связь с партизанами осуществлялась через Георгия  Будая, В. П. Вашкевича, П. А. Воробьева, братьев Дробленовых, М. А. Лимантова, М. М. Носко, В. Б. Миранович, М. Я. Шотта, В. М. Чупецкого и других.

Людей для партизанских отрядов подпольщики подбирали из местных жителей и среди бывших военнослужащих, по разным причинам оказавшихся на оккупированной территории. За период с апреля по сентябрь 1942 года только в отряд имени И.В. Сталина подпольщики направили из местных жителей более 100 человек. Кроме того, согласно договоренности Дзержинских и минских подпольщиков, 34 человека прибыло из Минска. Среди них были члены подпольной группы на Минской ТЭЦ-2 Н. И. Ярославцев, А. И. Гавриш, Е. П. Ляхов, Н. П. Смирнов, А. Е. Макеев, Н. Ф. Мельников и К. Ф. Шашкин, возглавившие впоследствии партизанские бригады и отряды.

Весьма ценным пополнением для партизанских отрядов были военнослужащие. С ними активно работали подпольщики Н. А. Коробкин, А. Г. Мурашов, М. М. Носко, С. Ф. Юхович и другие. Летом 1942 года по заданию комитета вооруженную группу из военнослужащих создал подпольщик А. М. Клевко. Эта группа вскоре влилась в партизанский отряд имени И. В. Сталина.

Готовясь к вооруженной борьбе с гитлеровцами, многие члены Дзержинской подпольной организации принимали участие в сборе оружия и боеприпасов. Так, член комитета С. Ф. Юхович добыл и спрятал 5 ручных пулеметов, миномет и 3 ящика мин. Подпольщикам С. А. Бурко, М. А. Лимантову и Н. П. Ждановичу удалось надежно спрятать 45-мм пушку и ящик снарядов к ней. Успешно действовали в этом направлении И. И. Бижака, П. А. Воробьев, И. А. Железняк, Л. И. Ермалович, Б. И. Камейша, Е. П. Коротков, В. Б. Миранович, О. Н. Морозова, И. С. Рымкович, Т. Н. Самуйлов, А. В. Хаменко. Взрывчат­ка и боеприпасы поступали также от военнопленных, работавших на складе около железнодорожного переезда у станции Койданово.

1. http://oborona.org/podvigi-voinov/komitet-smert-fashizmu.html


Анонсы

Декабрь
«Поэт гармонии и красоты»: поэтический салон по творчеству Федора Тютчева
Начало в 14:00

Декабрь
«Путешествие в зимнюю сказку»: кладовая развлечений в студии развивающего чтения «Я читаю! Я расту!»
Начало в 11:00

Декабрь
«Новогодние подарки»: кладезь идей в клубе нескучных идей «Делай, как Я!»
Начало в 15:00