Быковский Леонид Петрович

Родился в 1936 году в д. Макавчицы  Дзержинского района. 

С 1958 года работал  на предприятиях Дзержинска – слесарь, инженер по технике безопасности, начальник отдела технического контроля, в 1976 – 1999 гг. – директор Дзержинского  экспериментально- механического завода, с 2000 г. – инженер ОАО «Азит» (г. Минск).
Заслуженный работник  промышленности Республики Беларусь (1997).
Награжден орденом «Знак Почета» (1981).
Звания «Почетный гражданин г.  Дзержинска» удостоен в 2001 году.
Умер в 2008 году.

"І сум, і кветкі развітання" М.Іовенка

Ад радавога рабочага да вядомага не толькі ў раёне дырэктара прадпрыемства, заслужанага работніка прамысловасці Рэспублікі Беларусь — такі працоўны і творчы шлях Л. П. Быкоўскага. Але прышоў час пайсці на заслужаны адпачынак...

Кветак было шмат. Былі падарункі на памяць, запозненныя прызнанні... Усё было, як водзіцца, калі праводзяць на заслужаны адпачынак. А праводзілі не проста кіраўніка, а ў яго асобе цэлую эпоху, звязаную з заводам. Леанід Пятровіч Быкоўскі, заслужаны работнік прамысловасці рэспублікі, першы дырэктар дзеючага ДЭМЗа, бяззменны ўсе апошнія 23 гады, развітваўся, можна сказаць, са сваім дзецішчам.
Так многа было ў гэтай эпосе. Але, як прызнаў сам віноўнік урачыстасці, да самага 1991-га ўсё ішло на ўздым, усё было звязана галоўным чынам з поспехамі. Стабільная наменклатура, стабільнае выкананне планаў і стабільнае нарошчванне вытворчасці.
Не было асаблівай разгубленасці і пазней, калі курс быў узяты на ўваходжанне ў рынкавыя адносіны. Той час Л. П. Быкоўскі з уласцівай яму творчай фантазіяй выкарыстаў па-свойму ўдала: заняўся рэалізацыяй праектаў, якія многіх нават шакіравалі.
Адзін з гэтых праектаў, трапна названы "дзіцём Быкоўскага", па прызнанню галоўнага інжынера доследнага завода "Нёман", што ў г. Лідзе, Е.Т. Мурашкі аказаўся найбольш удалым і ўвасобіўся пры сумеснай вытворчасці ў самы папулярны беларускі аўтобус, які ўсё больш удасканальваецца і становіцца канкурэнтаздольным.
"Аксакал прамысловасці раёна" (такога звання Л. П. Быкоўскі ўдастоіўся з вуснаў першага намесніка старшыні райвыканкама В. В. Салыгі) у свой час шмат зрабіў і для развіцця гарадской гаспадаркі. Вялікая яго лепта ў тым, што ў дамы гараджан прыйшла гарачая вада. Завод пабудаваў 430 кватэр, тры карпусы шматпа­вярховага інтэрнату для маласямейных, усяляк спрыяў развіццю сацкультбыту ў горадзе і, вядома, развіваўся, разрастаўся сам.
Леанід Пятровіч у развітальным слове пацвердзіў, што ўвесь свой інжынерны і арганізатарскі талент увесь час імкнуўся падпарадкоўваць галоўнай ідэі—максімальнаму нарошчванню вытворчага і творчага патэнцыялу завода і калектыву. I хаця, маўляў, у апошні час прадпрыемства трапіла ў даволі складаную эканамічную сітуацыю, ён спадзяецца, што калектыў ёй не скорыцца і зноў вырвецца ў флагманы раённай прамысловасці.


Добрых слоў у свой адрас ён пачуў, як ніколі, шмат. Іх гаварыў, уручаючы Ганаровыя граматы, намеснік генеральнага дырэктара аб'яднання "Аблсельбуд" В. I. Сілін, шчодра дарыў першы намеснік старшыні райвыканкама В. В. Са­лыга, той жа Е. Т. Мурашка, намеснік дырэктара завода М. Б. Сакалоўскі, прэзідэнт фонду садзеяння вынаходствам і прадпрымальнасці Л. М. Груздзіловіч і многія іншыя выступіўшыя на ўрачыстасці работнікі прадпрыемства.

У заключэнне Л. П. Быкоўскі пажадаў поспехаў свайму пераемніку на пасадзе дырэктара, нядаўняму галоўнаму інжынеру Я. Л. Калесніку, загад аб новым прызначэнні якога быў тут жа зачытаны. Што ж, поспехаў заводу сёння, як кажуць, не бракуе. I з імі, хутчэй за ўсё, пакуль будзе тугавата. Але Яўген Лявонцьевіч—вопытны інжынер і арганізатар, які не аднойчы ў сваёй практыцы даказваў, што здольны на таленавітыя і паслядоўныя захады ў інжынернай палітыцы, у эканамічных пошуках. Будзем спадзявацца, што справа застанецца ў надзейных руках.

Міхаіл ІОВЕНКА

"Не стоять на месте - идти в ногу со временем"

Дзержинский экпериментально-механический завод (ДЭМЗ) был пущен в действие 6 января 1977 г. 17 января 1997 года завод включен в структуру государственного производственного проектно-строительного объединения по сель­скому строительству "Минскоблсельстрой". С тех пор основным назначением ДЭМЗ стало обеспечение строительного комплекса Беларуси сантехническими заготовками, задвижками, средствами малой механизации в строительстве, бытовыми котлами отопитель­ными, металлоформами, оснасткой любой сложности и др.
С   момента   основания завод  возглавлял   Леонид Петрович Быковский. Благодаря ему с 1997 года ДЭМЗ участвует в Республиканской программе "Автобус", которая предусматривает выпуск кузовов для автобусов мар­ки "ЛИАЗ52-56". На заводе освоены кузовные ремонты автобусов различных моди­фикаций, трамваев и троллей­бусов. В настоящее время Лео­нид Петрович находится на зас­луженном отдыхе. 
Его место за­нял достойный преемник — Евгений Леонтьевич Колесник, который не только продолжил начатое своим предшественни­ком дело, но и шагнул далеко вперед —приказом по минис­терству от 24 ноября 2000 года завод передан в состав произ­водственного объединения "БелавтоМАЗ" и успешно зани­мается изготовлением кузова нового комфортабельного меж­дугороднего автобуса МАЗ — 152.
ДЭМЗ переименован в производственное республи­канское унитарное предприя­тие   "Дзержинский   экспериментально — механический за­вод". Он сохранил номенкла­туру всей выпускаемой продук­ции и готов к освоению новых видов изделий.
Есть на заводе и ветераны, ко­торые работают на предприятии с момента его основания. Благодаря им сохраняются луч­шие традиции и профессио­нальный уровень кадров пред­приятия. Вот некоторые из них: Владимир Владимирович Бирилев — начальник инструмен­тального участка, Николай Фо­мич Акалович — главный энер­гетик, Николай Владимирович Вербанович — начальник энергомеханического отдела, Свет­лана Ивановна Гусакова — инженер-технолог.


Леонид Петрович Быковский (на фото второй слева). Фотоснимок из личного архива И.Б. Миронова

Характеристика Быковского Леонида Петровича

 1936 года рождения, белорус, образование высшее

Быковский Леонид Петрович возглавляет коллектив Дзержинского экспериментально-механического завода с декабря 1976 года. За 20 лет возглавляемый им завод превратился в высокомеханизированное производство, выпускающее машины, механизмы, средства механизации, нестандартное оборудование, формы и оснастку для предприятий строительной отрасли, сантехизделия для строящихся объектов промышленного и гражданского назначения.
В результате целенаправленной работы по совершенствованию высокого уровня технологических и производственных процессов, завод грамотно реконструирован при значительной экономии капитальных вложений. Сегодняшние мощности позволяют выпускать до 8 тыс. тонн металлоконструкций, перерабатывать до 6 тыс. тонн труб в сантехнические изделия.
В последние годы Быковский Л.П. проводил напряженную и кропотливую работу по освоению новых видов продукции, использованию потенциала завода в новых экономических условиях, сохранению коллектива. За короткий срок – шесть месяцев 1994 года было освоено без выделения инвестиций производство сложнейшего и ответственного изделия – кузова городского автобуса большой вместимости ЛиАЗ-5256 для опытного завода «Неман» (г. Лида) и созданы мощности по выпуску 200 кузовов в год. Кузова ЛиАЗ-5256 получили высокую оценку транспортных организаций. Их начали поставлять для сборочных заводов России. Организовано производство бронированных спецавтомобилей для перевозки драгметаллов, денежных знаков на базе шасси автомобиля МАЗ для Национального банка, спецмашин для МВД Республики Беларусь. Освоен ремонт кузовов автобусов «Икарус», ЛАЗ-695, ЛиАЗ-677, троллейбусов ЗИУ. Начато освоение новой серии пожарных машин на базе шасси МАЗ.
На заводе создан в 1993 году монтажный участок для монтажа сантехнического оборудования, систем отопления, газа, водопровода, строящегося жилья. Работа, проведенная по освоению новых видов продукции, позволила сохранить коллектив и квалифицированные кадры.
За эти годы много внимания уделялось решению вопросов социального характера. Построено 430 квартир, общежитие для малосемейных из 250 комнат. Функционирует подсобное хозяйство на сорока гектарах пашни.
Своими поступками, активной деятельностью, заботой о людях Быковский Леонид Петрович снискал уважение всего коллектива.
Быковский Леонид Петрович на протяжении пятнадцати лет является депутатом городского Совета, а в 1991-1992 гг. возглавлял Дзержинский городской Совет народных депутатов.
Награждён орденом «Знак Почёта», Почетной грамотой Верховного Совета Белорусской ССР.
За большой личный вклад в совершенствование производства, повышение её эффективности указом Президента Республики Беларусь №410 от 29.07.97г. Быковскому Л.П. присвоено почетное звание «Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь».

Председатель исполкома
Дзержинского городского
Совета депутатов                                                 В.В. Салыга

  (Более подробную информацию можно получить в Дзержинской  районной центральной библиотеке)

Фотографии из личного архива

Дзержинский экспериментально-механический завод


Леонид Петрович всегда был вместе с коллективом…И в будни.


Чествование передовиков 16.01.1982.


Совещание с главным инженером

…И в праздники


Соревнования  на городском стадионе.


Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.


Демонстрация трудящихся  ДЭМЗа  на городской площади 7 ноября.

Документы и фотоснимки из  архива завода ДЭМЗ.

Награды

Источники

«…Там Беларуси выше всей земля Дзержинщины моей…»/ Авт. текста А.С. Криворот [и др.] . – Минск, 2001. – С.7, 11.
Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Дзяржынскага раёна.- Мінск: БЕЛТА, 2004.- С. 601.
Дзержинск. 860 лет / текст О.Ф. Черненко [и др.].- Минск: РИФТУР, 2006.- С.8. 
Минская область: энциклопедия. Д – Я.- Минск, 2007.- С. 28-29.
Долготович, Б.Д. Почетные граждане белорусских городов: биографический справочник/ Б.Д. Долготович.- Минск: Беларусь. 2008.- С. 267.
Шабалинский, И.И. Земляки: шестьдесят пять  созидательных лет Дзержинщины/ И.И. Шабалинский, Е.А. Стельмах.- Минск: Энциклопедикс, 2009.- С.17.
“…Там Беларуси выше всей земля Дзержинщины моей”/ Авт. текста О.Ф. Черненко [и др.].- Минск: РИФТУР, 2010.- С.8. 
Дзержинский район=Дзяржынскі раён=Dzerzhinskdistrict: фотоальбом.- Минск:РИФТУР ПРИНТ, 2014.- С.31.
Нарэйка. А. Выхаваўчая сіла загаду /А. Нарэйка // Звязда.- 1979.- 10 ліпеня.
Шабалінскі, І. Званок паклікаў у дарогу / І. Шабалінскі //Сцяг Кастрычніка.- 1991.- 7 верасня.
Дэпутат гарадскога Савета  Л.П. Быкоўскі / Фота І. Шабалінскага //Сцяг Кастрычніка.- 1993.- 27 кастрычніка. 
Іовенка, М. І сум, і кветкі развітання /Міхаіл Іовенка //Сцяг Кастрычніка.- 1999.- 28 ліпеня.
http://pravo2000by.narod.ru/baza13/d12296.htm
https://vk.com/topic-39077857_26504853
http://systemaby.com/docs/bityg/dk-uv1fxr.html
http://www.levonevski.net/pravo/temy/tema33/char20/dokm9896.html
http://by-law.narod.ru/temy/tema33/char20/dokm9896.html
http://www.dzr.by/?p=6416
http://kajdan.eto-ya.com/dzerzhinsk-860-let-kojdanava-kalvina-201

Анонсы

Апрель
Сказка «Как звери суп варили»: творческие занятия в хобби-студии «Театрландия»
Начало в 11:00

Апрель
«Гляжу с высоты на обиду, теряю обиду из виду»: поэзорецепт (заседание народного литературного клуба «Выток», посвященное 95-летию со дня рождения Валентина Берестова)
Начало в 14:00

Апрель
«Минутка радостного чтения»: поэтическое ассорти по творчеству Валентина Берестова
Начало в 15:00